http://www.dimasaruba.aw/

VANAF RECHTSKUNDIGE BIJSTAND

Kosteloze  rechtskundigebijstand, ook uw goedrecht?

 1. 1.   Kosteloze  Rechtskundige  Bijstand

Kosteloze rechtskundige bijstand is in Aruba geregeld in de Landsverordening Kosteloze Rechtskundige Bijstand (AB 1991, GT45).

Deze regeling voorziet in het verlenen van kosteloze rechtskundige bijstand aan on- of minvermogende personen die hierom verzoeken, en daar recht op hebben.

 

In deze folder vindt u kort aangegeven aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor (gratis) rechtsbijstand.

 

 1. 2.   In welke gevallen is kosteloze rechtsbijstandmogelijk?

Kosteloze rechtskundige bijstand kan verleend worden in geval van een:

 • civiele zaak (b.v. arbeidsgeschil, echtscheiding zaak, alimentatie zaak, huurgeschil etc.);
 • strafzaak.

 

3. Wie komt in aanmerking voor kostelozerechtskundige bijstand?

In aanmerking komen over het algemeen on- of minvermogenden die hun werkelijke woonplaats hebben op Aruba.

 

Zowel ingezeten Nederlanders als ingezeten vreemdelingen kunnen in aanmerking komen voor kosteloze rechtskundige bijstand in civiele zaken.

 

Wanneer hierover een verdrag van toepassing is, kunnen ook niet-ingezeten vreemdelingen in aanmerking komen voor kosteloze rechtskundige bijstand in civiele zaken.

 

Zowel ingezeten Nederlanders, ingezeten vreemdelingen als niet-ingezeten vreemdelingenkunnen in aanmerking komen voor rechtskundige bijstand in strafzaken.

 

4. Wie wordt als “on-of minvermogend”aangemerkt?

 1. In het geval van een civiele zaak (zijnde echter niet een arbeidsgeschil) of een strafzaak wordt als on- of minvermogend aangemerkt: degene wiens inkomenuit arbeid gelijk of minder is dan het wettelijk vastgestelde minimumloon in categorie I. Dit bedraagt Awg. 16.320,- per jaar.

 

Hier wordt onder inkomen verstaan: het zuiver inkomen voor de inkomstenbelasting.

 

 1. In het geval van een arbeidsgeschil wordt m.i.v.

1-12-2000 als on- of minvermogend aangemerkt: degene wiens jaarlijkse bruto inkomen uit arbeid niet meer dan Awg. 15.000,- bedraagt.

 

Onder inkomen wordt verstaan: het brutoloon uit arbeid, eventueel aangevuld met inkomsten uit een nevenbetrekking indien deze inkomsten tenminste 1/10de  deel van het totale bruto jaarinkomen uitmaken.

 

5. Wat moet u doen om in aanmerking te komenvoor kosteloze rechtskundige bijstand?

In het geval van een civiele zaak niet zijnde eenarbeidsgeschil of strafzaak dient u zich op Aruba tot de afdeling Kosteloze Rechtskundige Bijstand van de Directie Sociale Zaken te wenden met een inkomensverklaring.

 

In het geval van een arbeidsgeschil dient u zich tot de DOA te melden onder overlegging van uw recente loonstrook of loonstroken en voorzover als het van toepassing is op uw geval, met een verklaring van de Landontvanger van de betaling van uw bijdrage.

 

Indien u geen loonstrook kan overleggen, dient u een inkomensverklaring van de Inspectie der belastingen in, met dien verstande dat uit die verklaring niet alleen het zuiver inkomen, maar ook het bruto inkomen uit arbeid moet  blijken.

 

 1. 6.  Wat kunt u doen wanneer afgifte van een Kosteloze Rechtskundige Bijstandskaart wordt geweigerd?

In dat geval (met uitzondering van een arbeidsgeschil) heeft u nog de mogelijkheid om u te wenden tot de Minister van Justitie. Deze kan in bijzondere gevallen beslissen om toch een kaart af te geven, indien uw economische toestand zodanig is, dat u hoewel u een hoger belastbaar inkomen heeft, niet in staat moet worden geacht de vermoedelijke kosten van het honorarium van een advocaaat te betalen. Dit zult u uiteraard moeten aantonen.

 

 1. 7.  Welke stappen kunt u nemen wanneer de advocaat uw belangen – naar uw mening – niet voldoende behartigt?

Indien u van mening bent dat de aangewezen advocaat uw zaak onvoldoende behartigt, kunt u dit gemotiveerd ter kennis brengen bij de Minister van Justitie, waarna een onderzoek kan worden ingesteld naar de gegrondheid der klacht.

 

Voor meer informatie kunt U contact opnemen metDirectie Arbeid en Onderzoek.

           

L.G. Smith Blvd. 134, OranjestadTel.:   583-7720

Fax: 583-7422

e-mail:directiearbeid@aruba.gov.aw

Filiaal Pos ChiquitoPos Chiquito 100ALokaal 2

Tel.:  584-2073

Fax: 584-3736

 

Of Directie Sociale ZakenLagoenweg 9-A

Tel.:  582-1100

Fax: 583-0847

Deze folder heeft een uitsluitend informatief karakter.

Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Horecabesluit

Hotels, restaurants en cafés

(A.B. 1990 no. GT 57)

 

Inleiding

In verband met het feit dat de sectoren hotels, restaurants en cafés gevoelig zijn voor internationale concurrentie en zeer arbeidsintensief zijn, heeft de regering ervoor gekozen afwijkende regels vast te stellen voor de bedrijfstakken in deze sectoren.

 

De werktijden

 • De werktijd bedraagt maximaal 81/2 uur per dag en 48 uur per week, mits men beschikt over een goedgekeurde werktijdenregeling.

 

Rusttijden

 • De voor de werknemer volgens zijn werkrooster geldende wekelijkse rustdag (de rustdag moet volgens beleid tenminste éénmaal per 4 weken op een zondag vallen) en dagelijkse pauze.

 

Overwerk

Overwerk kan ontstaan als gevolg van:

 • Langer werken dan de maximaal toegestane arbeidsduur per dag of per week en geeft recht op een bijzondere betaling van 150%.
 • Werken gedurende de voor de werknemer geldende rustdag of op een feestdag geeft recht op een bijzondere betaling van 200%.

 

Indien wordt overgewerkt en de arbeidsduur per dag inclusief overwerk tenminste 10 uren is, heeft de werkgever de verplichting volgens beleid om de werknemer een warme maaltijd of een daartoe toereikende vergoeding te geven.

De directeur is bevoegd ten aanzien van een werknemer of een groep van werknemers aanvullende voorwaarden te verbinden ten aanzien van de werktijden en de rusttijden.

 

Geen verbod nachtarbeid vrouwen

Het verbod van nachtarbeid voor vrouwen, geldt niet voor de bedrijfstakken in deze sectoren.

 

Let wel: alle overige bepalingen van de Arbeidsverordening  (A.B. 1990 no. GT 57) blijven van toepassing, zoals de bepaling dat:

 - het verbod van kinderarbeid geldt voor kinderen tot 14 jaar;

- in iedere onderneming een goedgekeurde arbeidslijst behoort te worden opgehangen;

- de werkgever verplicht is op verzoek van de Arbeidsinspectie een personeelsregister over   te leggen;

- de werkgever verplicht is conform beleid een register van het binnen zijn onderneming verrichte overwerk bij te houden.

 

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

Lees eerst de toelichting bij dit formulier voordat u begint met invullen.

Stempel DIMAS

Plus datum indiening

3 Kleuren Pasfoto’s

 

 1. A.  VERGUNNINGEN: D Tijdelijk Verblijf  D Tijdelijk Verblijf met Arbeid D Verblijf

 

 1. B.  SOORT AANVRAAG: D Eerste Aanvraag D Nieuwe Aanvraag D Wijziging D Duplicaat

 

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE VREEMDELING (DE AANVRAGER)
 

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Achternaam:

Voornamen:                                                                                                                                                       D Man                 D Vrouw

Geboortedatum:   d d   -   m m    -   j j j j                                                    Geboorteplaats:

 

Geboorteland:

Nationaliteit:

 

Burgerlijke staat:              D Ongehuwd                    D Gehuwd                                D Weduwe(naar)          D Gescheiden

Paspoort nummer:                                                   Geldig tot:   d d    -   m m    -   j j j j        Land van afgifte:

Huidig adres:                                                                                                  Woonplaats:

Land van ingezetenschap:

Telefoonnummer:                                                                                           E-mail:

Heeft u al een CRV-nummer?       D Ja : 500-1- _ _ _ _ _ _ _                       D Nee      Het CRV-nummer krijgt u wanneer u voor de eerste keer een

aanvaag hebt ingediend.

 

 1. DOEL VAN HET VERBLIJF OP ARUBA

 

Kruis hieronder het doel van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt.

 

D

Arbeid in loondienst

D

Om te rentenieren

D

Arbeid als inwonende dienstbode

D

Om te studeren

D

Stage

D

Gezinshereniging of –vorming

D

Project verbonden arbeid

D

Verblijf voor onbepaalde tijd

D

Anders:

 

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GARANTSTELLER

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Vul hieronder alle gegevens in van de garantsteller. De garantsteller is de persoon bij wie de vreemdeling wilt verblijven of de werkgever / het bedrijf / de onderwijsinstelling / de stichting, die om verblijf verzoekt voor de vreemdeling. Indien de aanvrager in Aruba wilt verblijven om bijvoorbeeld te werken of voor studie, vul dan de gegevens in van de (bedrijf/stichting) of de onderwijsinstelling.

 

Achternaam:                                                                                                                            Relatie tot aanvrager:

Voornamen:                                                                                                                                                        D Man                 D Vrouw

Geboortedatum:   d d   -   m m    -   j j j j                                                   Geboorteplaats:

Geboorteland:                                                                                                Nationaliteit:

Burgerlijke staat:               D Ongehuwd                    D Gehuwd                                   D Weduwe(naar)      D Gescheiden

Paspoort nummer:                                                   Geldig tot:   d d    -   m m   -   j j j j  Land van afgifte:

Adres:                                                                                                              Woonplaats:

Land van ingezetenschap:

Telefoonnummer:                                                                                           Fax nummer:

E-mail:

 

Verblijfsstatus:

D Niet toelatingsplichtige                                                   D Vergunning tot tijdelijk verblijf

D Van rechtswege toegelaten                                            D Vergunning voor onbepaalde tijd

Alleen invullen bij arbeid in loondienst of studie:

 

Naam bedrijf / stichting / onderwijsinstelling:

 

Contactpersoon:                                                                                                                    Telefoonnummer:

 

 1. BIJZONDERHEDEN
INVULLEN IN BLOKLETTERS
 1. ONDERTEKENING DOOR DE AANVRAGER

 

Ondergetekende verklaart bekent te zijn met de voorwaarden voor verblijf in Aruba en dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ondergetekende is zich ervan bewust dat indien deze verklaring niet op waarheid berust, dit verblijfsrechterlijke consequenties kan hebben.

 

 

Handtekening:

 

Plaats en datum:

 

 

 1. H.   ONDERTEKENING DOOR DE GARANTSTELLER
INVULLEN IN BLOKLETTERS

Soms moet de overheid kosten maken voor het verblijf en vertrek van een vreemdeling. Met een garantverklaring wordt een garantsteller in Aruba verantwoordelijk voor deze kosten. De garantsteller moet deze garantverklaring ondertekenen. Deze garantverklaring moet alleen worden ingevuld als het verzoek om een vergunning tot tijdelijk verblijf namens de vreemdeling wordt ingediend door de toekomstige werkgever of door de echtgenoot/ouder/wettelijke vertegenwoordiger of (toekomstige) onderwijsinstelling die garant zal staan voor het verblijf van de vreemdeling op Aruba.

 

 

Ondergetekende stelt zich garant voor de kosten die voor het Land Aruba en voor ander openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf in Aruba van de vreemdeling(e) gedurende de gehele periode van het toegestane verblijf. Daarnaast verklaart ondergetekende te beschikken over een netto inkomen van minstens Afl. 50,000 per jaar en de nodige bewijzen daarvan te kunnen overleggen. Indien ondergetekende tevens de werkgever is van de vreemdeling, verklaart ondergetekende zich bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid voor het afdragen van de verplichte sociale premies en de betreffende belastingen. Daarnaast verklaart ondergetekende dat de kosten die voor het Land Aruba en voor andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf van de vreemdeling(e) waarin mede zijn begrepen de kosten van een reis van de vreemdeling(e) naar een plaats buiten Aruba waar zijn/haar toegang gewaarborgd is, indien deze kosten de betaalde waarborgsom (indien van toepassing) te boven gaan op de garantsteller kunnen worden verhaald. Ondergetekende blijft garant voor het verblijf van de vreemdeling tot (1) de dag waarop de garantieplicht ten genoegen van de DIMAS door een ander is overgenomen of (2) de verblijfstatus van de vreemdeling is gewijzigd en deze geen garantsteller meer behoeft of (3) 14 dagen nadat de DIMAS schriftelijk de kennisgeving heeft ontvangen dat de dienstbetrekking is beëindigd.

 

Gegevens vreemdeling

 

 

Achternaam zoals in het paspoort:

 

 

 

 

Voornamen:

D

Man

D

Vrouw

 

 

 

Geboortedatum:

CRV-nr.: 500-1-

 

 

Gegevens garantsteller / werkgever

 

 

Achternaam zoals in het paspoort:

 

 

 

 

Voornamen:

D

Man

D

Vrouw

 

 

 

Adres:

CRV-nr.: 500-1-

 

 

 

Naam van het bedrijf (indien van toepassing):

 

Naam van de contactpersoon (indien van toepassing):

D

Man

D

Vrouw

 

 

 

Handtekening:

 

 

Datum:

 

 NIET INVULLEN. ALLEEN VOOR GEBRUIK DIMAS

 

ARBEID IN LOONDIENST EERSTE AANVRAAG

 

 

Aanvrager

 

 

DIMAS

 

A.    TEN BEHOEVE VAN INDIENING

1.     Deze compleet origineel ingevulde LIJST VAN VEREISTEN voor het betreffende verblijfsdoel, plus een kopie hiervan. Deze lijst is tevens de betalingsopdracht voor de retributies en leges voor het indienen van de aanvraag en het bewijs van indiening. Deze moet voorzien zijn van een stempel van de Ontvanger der Belastingen (SIAD) niet ouder dan 6 maanden.

 

D

 

D

2.     Origineel betalingsbewijs retributies en leges, afgegeven door de Ontvanger der Belastingen (SIAD) (niet ouder dan 6 maanden).

D

D

 1. Indien gebruik wordt gemaakt van een GEMACHTIGDE (derde):

a. een originele machtigingsbrief(ven) (niet ouder dan 6 maanden)

b. 1 kopie van het geldige identificatiebewijs van de gemachtigde.

 

D

 

D

4.     Een  compleet  ingevuld  origineel  AANVRAAGFORMULIER  VERGUNNING,  ondertekend  door  de werkgever/garantsteller en de aanvrager of gemachtigde plus een kopie hiervan.

D

D

 

5.     A: 3 Recente en identieke kleurenpasfoto's van de aanvrager (paspoort standaard opp. 35mm x 45mm).

D

D

6.     A: Een duidelijke kopie van de voorblad met de persoonsgegevens inclusief de handtekening van het geldig paspoort van de aanvrager (minimaal 6 maanden geldig bij indiening).

D

D

7.                   A: Origineel verklaring omtrent het gedrag (antecedentenonderzoek) van Land van ingezetenschap van de afgelopen 5 jaar. Deze dient voorzien te zijn van een, niet ouder dan 6 maanden zijnde legalisatie of apostille (afhankelijk van lidmaatschap Internationaal Verdrag). Aktes afgegeven in één van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden behoeven geen legalisatie of apostille. Indien de verklaring in een taal anders dan het Nederlands, Engels of Spaans is, dient er een vertaling te worden overlegd door een beëdigde vertaler in Aruba.) Let op: voor Colombia is een Apostille voor wat betreft de verklaring omtrent het gedrag niet nodig. Indien ID nummer niet in het paspoort staat verluid, dan een duidelijk kopie van de I.D (cedula) bijvoegen.

 

 

 

D

 

 

 

D

8.     G: Origineel formulier A inzake bekendheid  WERKGEVER  bij de SIAD (stempel SIAD niet ouder dan 6 maanden).

D

D

9.     G: Duidelijke fotokopie identificatiebewijs van de garantsteller (indien de garantsteller vergunningsplichtig is alsmede een kopie van zijn/haar geldige toelatingsdocument).

D

D

10. G: Een verklaring afgegeven door de Departamento di Progreso Laboral (niet ouder dan 6 maanden bij indiening) betreffende de arbeidsmarkt, ten aanzien van de functie, werkgever en aanvrager. Voor informatie omtrent de uitzonderingscategorieën en de wijze van afhandeling kunt u contact opnemen met de DPL tel: 521-5555 of kijk op www.dpl.aw.

 

D

 

D

11. G:Indien eerste aanvraag bij de DIMAS van de werkgever een kopie bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel Aruba van de werkgever, die bij indiening niet ouder dan 6 maanden is en een vestigingsvergunning van de Rechtspersoon (N.V of anders), afgegeven door de Directie Economische Zaken.

 

D

 

D

 

 

 

*G: garantsteller * A: aanvrager

 

LIJST VAN VEREISTEN

AL EA/16-03-2012

 

Medische testen

Betrokkene dient na diens binnenkomst op Aruba, medische testen af te leggen bij een in Aruba gevestigde huisarts waarna de resultaten binnen 30 dagen na datum aankomst op Aruba overgelegd moeten worden aan de Dienst Besmettelijke Ziektes Avicenastraat # 1 tel: 522-4200.

Indien betrokkene een verklaring geen bezwaar van de Dienst Besmettelijke Ziektes heeft kan betrokkene zijn werkzaamheden bij zijn garantsteller aanvangen.

 

 • De DIMAS behoudt het recht om additionele documentatie te vragen.

Onder voorbehoud van wijzigingen.

DIMAS/16-03-2012

 

 

INDIENINGSBEWIJS ARBEID IN LOONDIENST EA

 

Onderstaande gegevens invullen

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER

 

Naam:

 

 

Voornaam:

 

 

Geboortedatum:

 

 

Emailadres:

 

Cel / Tel nummer:

 

Complete documenten

 

 

De ambtenaar van de DIMAS verklaart dat op de beneden vermelde datum, de aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf met toestemming om arbeid te verrichten voor de betrokkene vergezeld met de benodigde documentatie, in ontvangst en in behandeling zijn genomen.

 

 

 

 

Handtekening ambtenaar DIMAS                                                            Datum

 

 

 

 

 

 

Stempel DIMAS plus datum

Paraaf ambtenaar

 

       

 

BETALINGSOPDRACHT RETRIBUTIE

TE VOLDOEN BIJ ONTVANGER DER BELASTINGEN (SIAD)

 

VERGUNNING TIJDELIJK VERBLIJF ARBEID IN LOONDIENST EA

 

 

Retributie

 

Awg.    65,00

 

Leges

 

Awg. 1200,00

 

Waarborgsom

 

*

 

Totaal te voldoen

 

Awg.

 

 
Stempel SIAD Paraaf ambtenaar

 

* De waarborgsom bedraagt voor een inwoner met de nationaliteit van:

Een land in Azië, Afrika Australië of Oceanië

Awg. 4500,00

Een land dat lid is van de Europese Unie

Awg. 2000,00

Een ander land in Europa

Awg. 3000,00

Een land in Midden-Amerika of Zuid-Amerika

Awg. 1000,00

Canada

Awg. 3000,00

Chili, Argentinië, Paraguay, Brazilië, Uruguay

Awg. 2000,00

Een land in het Caribische gebied

Awg. 1000,00

 • Aan dit document kan men geen rechten ontlenen. Gedurende eerste aanvragen mag men niet in Aruba verblijven.

 DIMAS/16-03-2012

 

DEEL A: BEKENDHEID ALGEMEEN WERKGEVER/ GARANTSTELLER

(Dit document dient in tweevoud bij de SIAD te worden

ingeleverd)


Formulier:

A

 

AANVRAAGFORMULIER VERKLARING VAN BEKENDHEID TBV DIMAS

 

Datum,

 

In verband met een verzoek aan de DIMAS ter verkrijging van een verblijfsvergunning ten behoeve van een werknemer ogv LTUV, verzoekt ondergetekende U aan hem/haar een verklaring te verstrekken met betrekking tot de bekendheid bij de SIAD. Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de algemeen geldende wet- en regelgeving inzake premie afdracht tbv de AZV, AOV en AWW etc.

 

Tevens verzoekt de bovenstaande werkgever u om hem een Verklaring omtrent Fiscaal gedrag te doen toekomen.

 

 

DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE

 

1.

Juridische -/ Handelsnaam werkgever / bedrijf

 

 

2.

 

Adres bedrijf

 

 

3.

Naam eigenaar/directeur bedrijf (garantsteller)

 

 

4.

Geboortedatum eigenaar / directeur

 

 

5.

 

Telefoon / mobile nummer

 

 

6.

 

Persoonsnummer werkgever

 

 

 

Het hoofd van de SIAD verklaart hierbij dat verzoeker BEKEND is bij de

SIAD. Namens deze; (handtekening en naam ambtenaar SIA/datum/stempel)

 

 

 

 

1 x zegel van Awg.4,--

 

 

 
Handtekening werkgever/garantsteller,

 

-----------------------------------------------

 

In te leveren documentatie bij verzoek A:

Uittreksel Kamer van Koophandel (van de werkgever)

Kopie geldig paspoort / ID aanvrager (garantsteller/directeur) 1x zegel van Awg. 4,--

 

Indien een derde / ander namens werkgever/ garantsteller optreedt:

Indien middels gemachtigde: Originele ondertekende machtigingsbrief Kopie geldig paspoort / ID gemachtigde

 • Dit document is naar waarheid ingevuld.
 • Dit document is geldig voor 6 maanden vanaf datum stempel.
 • De werkgever verklaart hierbij bekend te zijn met de regels en procedures m.b.t. de garantstelling.            6/10/2009

DEEL A: BEKENDHEID ALGEMEEN WERKGEVER/ GARANTSTELLER

(Dit document dient in tweevoud bij de SIAD te worden

ingeleverd)

Formulier:

A

 

AANVRAAGFORMULIER VERKLARING VAN BEKENDHEID TBV DIMAS

 

Datum,

 

In verband met een verzoek aan de DIMAS ter verkrijging van een verblijfsvergunning ten behoeve van een werknemer ogv LTUV, verzoekt ondergetekende U aan hem/haar een verklaring te verstrekken met betrekking tot de bekendheid bij de SIAD. Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de algemeen geldende wet- en regelgeving inzake premie afdracht tbv de AZV, AOV en AWW etc.

 

Tevens verzoekt de bovenstaande werkgever u om hem een Verklaring omtrent Fiscaal gedrag te doen toekomen.

 

 

DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE

 

1.

Juridische -/ Handelsnaam werkgever / bedrijf

 

 

2.

 

Adres bedrijf

 

 

3.

Naam eigenaar/directeur bedrijf (garantsteller)

 

 

4.

Geboortedatum eigenaar / directeur

 

 

5.

 

Telefoon / mobile nummer

 

 

6.

 

Persoonsnummer werkgever

 

 

 

Het hoofd van de SIAD verklaart hierbij dat verzoeker BEKEND is bij de

SIAD. Namens deze; (handtekening en naam ambtenaar SIA/datum/stempel)

 

 

 

 

1 x zegel van Awg.4,--

 

 

 

Handtekening werkgever/garantsteller,

 

-----------------------------------------------

 

In te leveren documentatie bij verzoek A:

Uittreksel Kamer van Koophandel (van de werkgever)

Kopie geldig paspoort / ID aanvrager (garantsteller/directeur) 1x zegel van Awg. 4,--

 

Indien een derde / ander namens werkgever/ garantsteller optreedt:

Indien middels gemachtigde: Originele ondertekende machtigingsbrief Kopie geldig paspoort / ID gemachtigde

- Dit document is naar waarheid ingevuld.

- Dit document is geldig voor 6 maanden vanaf datum stempel.

- De werkgever verklaart hierbij bekend te zijn met de regels en procedures m.b.t. de garantstelling.            6/10/2009

 

Wat te doen na een bedrijfsongeval

Bestaat er een meldingsplicht?

Het hoofd of bestuurder van een onderneming is krachtens Artikel 2 lid 7 van de

Veiligheids-landverordening  verplicht

bedrijfsongevallen te melden aan o.a. de DTI.

 

Welke ongevallen moeten er worden gemeld?

Het hoofd of bestuurder van de onderneming geeft onverwijld kennis van de volgende ongevallen:

 1. a.   Ongevallen met dodelijke afloop;
  1. b.   Ongevallen waarbij de getroffene(n) in een verplegingsinrichting moet(en) worden opgenomen;
  2. c.   Ongevallen, die zodanige verwondingen veroorzaken, dat blijvende gehele of gedeeltijke invaliditeit hier het gevolg van kan zijn;
  3. d.   Ongevallen waarbij door toevallige omstandigheden geen persoonlijk letsel werd ondervonden;
  4. e.   Ongevallen, die zodanige verwondingen veroorzaken, dat werkverzuim het gevolg is.

Plaats (omgeving) van het ongeval

De plaats (omgeving) waar het ongeval heeft plaatsgevonden moet zoveel mogelijk (voor zover het geen gevaar oplevert) intact blijven om een eventueel onderzoek door de overheidinstanties (DTI), te vergemakkelijken.

Wanneer en bij wie moet er worden gemeld?

Het hoofd of de bestuurder van de onderneming moet zo snel mogelijk na het ongeval melding doen bij de DTI.

Voor het melden van ongevallen, maar ook voor andere arbeidveiligheidsaangelegenheden kunt u contact opnemen met:

-    Dienst Technische Inspectie: Tel.:  584-2073  (kantoor  uren)

Pager: 1270990 (na kantoor uren)

of

-    of door de week (kantoor uren):

Directie Arbeid en Onderzoek

Tel.: 583-7720

of

-    feest-, vrije dagen en na kantoor uren:

Politie centrale tel.: 100

Deze folder bevat informatie aangaande meldingsplicht van bedrijfsongevallen

Uitgave van Directie Arbeid en Onderzoek Maart, 2006

Voor meer informatie kunt U contact opnemen metDirectie Arbeid en Onderzoek.

L.G. Smith Blvd. 134, OranjestadTel:    583-7720

Fax: 583-7422

e-mail:directiearbeid@aruba.gov.aw

Filiaal Pos ChiquitoPos Chiquito 100ALokaal 2

Tel:  584-2073

Fax: 584-3736

Deze folder heeft een uitsluitend informatief karakter.

Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Belastingsaanslag als werknemer

 1. Inleiding

Als u een belastingaanslag moet betalen, dan moet u dat doen binnen de wettelijke termijn. Het kan echter voorkomen dat:

 • u niet  op tijd  kunt  betalen.  Dan  kunt u  een verzoek indienen voor een betalingsregeling. Meer hierover leest u in de folder ‘Kunt u een belastingaanslag niet op tijd betalen?’.
 •  u het niet eens bent met de belastingaanslag.

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer hierover kunt u lezen in de brochure ’Bent u

het niet eens met een belastingaanslag?’.

Als bovenstaande situaties niet voor u gelden en u betaalt als werknemer uw belastingaanslag niet, dan neemt de Servicio di Impuesto maatregelen om ervoor te zorgen dat u uw belastingaanslag alsnog betaalt. Dit betekent in ieder geval dat u vanaf het moment dat de uiterlijke betaaldatum is verstreken, rente moet betalen over het bedrag van uw belastingaanslag; de zogenoemde invorderingsrente.

 

Daarnaast ontvangt u een aanmaning. Hierover leest u meer in hoofdstuk 2. Als u nog steeds niet betaalt nadat u een aanmaning hebt ontvangen, ontvangt uw werkgever een loonvordering. Wat dit is en welke gevolgen dit voor u heeft, staat in hoofdstuk 3.

 

 1. Als u uw belastingaanslag niet betaalt: u ontvangt een aanmaning

 

Als u uw belastingaanslag op de uiterlijke wettelijke betaaldatum nog niet hebt betaald, ontvangt u van de Servicio di Impuesto een aanmaning. In deze aanmaning wordt u eraan herinnerd dat u uw belastingaanslag nog niet hebt betaald. U wordt verzocht om alsnog binnen één maand te betalen. De datum waarop u betaald moet hebben, staat op de aanmaning.

Wat moet u betalen als u een aanmaning ontvangt?

 

Behalve de belastingschuld en de invorderingsrente moet u ook de kosten van de aanmaning betalen.

 

 

Waar kunt u betalen?

 

U kunt betalen bij de Servicio di Impuesto aan de Paardenbaaistraat 11 of bij de Hulpbestuurskantoren. U kunt ook via de bank betalen.

 

 

 

 1. U betaalt niet na de aanmaning: uw werkgever ontvangt een loonvordering

Als u uw belastingschuld ook niet betaalt na de aanmaning, gaat de Servicio di Impuesto uw belastingschuld vorderen bij uw werkgever. Uw werkgever ontvangt dan een loonvordering. Dit betekent dat uw werkgever verplicht is een gedeelte van uw loon in te houden en af te dragen aan de Servicio di Impuesto.

Voor welke belastingschulden kan de Servicio di Impuesto een loonvordering sturen naar uw werkgever?

Volgens de wet mag de Servicio di Impuesto voor alle soorten belastingschulden een loonvordering versturen naar een werkgever. In de praktijk gebeurde dit echter alleen  bij   schulden   voor   inkomstenbelasting.   Per 1 januari 2008 verstuurt de Servicio di Impuesto echter loonvorderingen naar werkgevers voor alle soorten belastingschulden, sociale premies en erfpacht van werknemers.

Hoeveel loon houdt uw werkgever in?

In de loonvordering die uw werkgever ontvangt, staat het totale bedrag dat hij moet inhouden op uw loon. Het bedrag dat uw werkgever kan inhouden per uitbetaling is maximaal één derde van uw netto loon. Bijzondere uitkeringen zoals vakantiegelden, overwerkvergoeding en gratificatie vallen hier ook onder. Indien de inhouding ernstige financiële moeilijkheden oplevert voor u, kunt u een gemotiveerd verzoek om een betalingsregeling indienen bij de Servicio di Impuesto. Indien de Servicio di Impuesto hiermee akkoord gaat, ontvangt uw werkgever hierover bericht.

Vanaf welk moment houdt uw werkgever loon in en hoe lang?

Uw werkgever zal het bedrag van de loonvordering op uw loon inhouden vanaf de eerstvolgende loonbetaling na ontvangst van de loonvordering.

In principe zal uw werkgever net zo lang loon inhouden totdat uw hele belastingschuld en de extra kosten plus rente zijn afbetaald.

 1. Tot slot

In deze folder hebt u algemene informatie ontvangen over de gevolgen van het niet betalen van een belastingaanslag voor u als werknemer. Als u nog vragen hebt, dan kunt u bellen naar of langsgaan bij het loket Informatie van de Servicio di Impuesto aan de Paardenbaaistraat 11 of van het hulpbestuurskantoor in San Nicolas.

Telefoonnummer Paardenbaaistraat: 583-1800 Telefoonnummer San Nicolas     : 584-5507

De Servicio di Impuesto stuurt loonvorderingen naar werkgevers voor alle soorten belastingschulden, sociale premies en erfpacht.

Servicio di Impuesto Paardenbaaistraat 11 Oranjestad, Aruba

Tel. 583-1800

Fax 582-5835

Website: www. siad.aw E-mail: info@siad.aw

 

 1. U hebt een betalingsregeling afgesloten en nu?

Bevestigingsbrief

Nadat de Servicio di Impuesto akkoord is gegaan met uw verzoek, ontvangt u een bevestigingsbrief. In deze brief staan de data waarop elke betalingstermijn vervalt, het bedrag dat u moet betalen en voor welke belastingsoort de betalingsregeling geldt.

Eerst kosten en rente betalen

Houd er rekening mee dat de Servicio di Impuesto administratiekosten en 6% rente, de zogeheten “invorderingsrente”, kan berekenen. Van uw betaling worden eerst de eventuele kosten en rente afgeboekt en het restant wordt afgeboekt op het te betalen aanslagbedrag.

Betalingsregeling nakomen

De betalingsregeling is een overeenkomst tussen u en de Servicio di Impuesto. U bent verplicht u te houden aan de gemaakte afspraken. Betaal daarom het afgesproken bedrag vóór de vervaldatum. Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u een aanmaning. U krijgt dan de mogelijkheid om alsnog binnen 10 dagen te betalen. Als u dit doet, wordt de betalingsregeling voortgezet. Doet u dit niet, dan stopt de Servicio di Impuesto de betalingsregeling.

Betalingsregeling stopzetten

De Servicio di Impuesto kan op elk moment de betalingsregeling stopzetten als daar een aanleiding voor is. Bijvoorbeeld als u een onjuiste aangifte hebt gedaan of als u zich niet houdt aan de afgesproken regeling.

Let op: als u na het afsluiten van een betalingsregeling een restitutie ontvangt, wordt deze in mindering gebracht op het bedrag waarvoor u een betalingsregeling hebt afgesloten.

U moet betalen maar door uw financiële situatie kunt u dit niet op tijd doen ? Kunt u een betalingsregeling krijgen bij de Servicio di Impuesto? Met  wie moet u contact opnemen? Wat zijn de vereisten? Wat gebeurt er als u zich niet aan de regeling houdt? Wat kunt u verwachten? In deze folder krijgt u antwoord op deze vragen.

Wettelijke invorderingsprocedure

Direct na het stopzetten van een betalingsregeling gaat de Servicio di Impuesto de wettelijke invorderingsprocedure volgen. Dit betekent dat de Servicio di Impuesto een   aanmaning kan sturen, een loonvordering kan opleggen of beslag kan leggen op uw bezittingen. Uiteindelijk kan dit leiden tot publieke verkoop als u uw schulden niet betaalt. Daarnaast betekent dit dat u rente en hoge administratiekosten gaat betalen.

Geldt de betalingsregeling voor een toekomstige aanslag?

De betalingsregeling die u hebt afgesloten geldt niet voor toekomstige belastingaanslagen. Voor deze belastingaanslagen blijft de wettelijke betalingstermijn gelden. Als dit financiële moeilijkheden voor u oplevert, dan kunt u wederom een verzoek indienen voor een betalingsregeling.

 1. Tot slot

In deze folder hebt u algemene informatie ontvangen over een betalingsregeling. Als u nog vragen hebt, dan kunt u bellen naar of langsgaan bij het loket Informatie van de Servicio di Impuesto aan de Paardenbaaistraat 11 of van het hulpbestuurskantoor in San Nicolas.

Telefoonnummer Paardenbaaistraat: 583-1800 Telefoonnummer San Nicolas      : 584-5507

Por download e version na Papiamento di e foyeto aki via e website www.siad.aw.

Servicio di Impuesto Paardenbaaistraat 11 Oranjestad, Aruba

Tel. 583-1800

Fax 582-5835

Website: www. siad.aw E-mail: info@siad.aw

 

 1. Inleiding

 

Deze folder is bedoeld voor alle particulieren die een belastingaanslag, inclusief erfpachtschuld, niet op tijd kunnen betalen.

Als u een belastingaanslag moet betalen, moet u dit binnen de wettelijke betalingstermijn doen. Het kan echter voorkomen dat u door uw financiële situatie niet op tijd kunt betalen. U kunt dan een verzoek indienen voor een betalingsregeling. Hoe kunt u dat doen? En wat zijn de vereisten? Wat gebeurt er als u uw verplichtingen niet nakomt? In deze folder krijgt u antwoord op deze vragen.

 

 1. Wat is de wettelijke betalingstermijn?

De wettelijke betalingstermijn is niet voor alle belastingaanslagen hetzelfde. Op uw belastingaanslag kunt u zien wat de uiterlijke betalingstermijn is voor die aanslag van belastingen. Om een verzoek in te dienen voor een betalingsregeling van meer dan 6 maanden, dient u een afspraak te maken met een invorderaar. Op basis van de gegevens die u verstrekt aan de invorderaar, zal hij uitleggen wat uw mogelijkheden zijn.

Afspraak maken met een invorderaar

U maakt zelf een afspraak met een invorderaar die u zal helpen. U kunt uitsluitend bellen voor een afspraak tussen 13.00 en 16.00 uur ’s middags. Bel naar nummer:

 • 583-1800 en vraag naar het extensienummer of

 

 • 583-7376  en  kies  het  extensienummer  nadat  de toon verandert.

Hierna volgt een lijst met extensienummers. Kies het nummer aan de hand van de eerste letter van uw achternaam.

Betalingscapaciteit berekenen

Als u een verzoek indient voor een betalingsregeling van meer dan 6 maanden, dan zal de invorderaar eerst uw betalingscapaciteit moeten berekenen. Voor een regeling van maximaal 6 maanden, gerekend vanaf de laatste vervaldag van de belastingaanslag, is dit in principe niet nodig.

Benodigde documenten voor het kunnen berekenen van de betalingscapaciteit

Om uw betalingscapaciteit te kunnen berekenen, heeft de invorderaar de volgende documenten nodig:

 1. Ingevuld  DB35  formulier:  verkrijgbaar  op www.siad.aw of bij het loket Informatie.

 2. Laatste salarisstrook.

 

3. Betalingsregeling

Hoe u een verzoek voor een betalingsregeling kunt indienen, is afhankelijk van de duur van de betalingsregeling die u wenst.

Betalingsregeling van maximaal 6 maanden: bij loket Informatie

Bij het loket Informatie van de Servicio di Impuesto aan de Paardenbaaistraat 11 of van het hulpbestuurskantoor  in  San  Nicolas  kunt  u  een

Letter    Telefoon

5831800 / 582-7376

A - C   extensie 301

D - H     extensie 415

I - M     extensie 418

N - S    extensie 352

T - Z      extensie 416

Voorbeeld:

Als uw achternaam Erasmus is, moet u worden doorverbonden  met extensie 415. U krijgt  dan de     invorderaar te spreken die iedereen behandelt met een achternaam beginnend met de letter  D, E, F, G, of H.

(dit geldt uitsluitend voor particulieren)

Als u een hypotheek hebt:     het betalingsbewijs van uw bank.

Als u een huis huurt: het huurcontract. 

Neem  bovenstaande  documenten  mee  naar  uw afspraak met de invorderaar. Afhankelijk van de berekende betalingscapaciteit, zal de invorderaar beslissen of u een betalingsregeling van meer dan 6 maanden krijgt.

Machtiging

Als u zelf niet persoonlijk kunt langsgaan bij een verzoek indienen voor een betalingsregeling van maximaal 6 maanden, gerekend vanaf de laatste vervaldag van de belastingaanslag.

Betalingsregeling van meer dan 6 maanden: een afspraak maken

Als de termijn van maximaal 6 maanden financiële moeilijkheden voor u oplevert, kunt u in aanmerking komen voor een langere betalingstermijn. In dit geval moet een “invorderaar” uw verzoek behandelen. Een invorderaar is een specialist op het gebied van inning

invorderaar om een verzoek voor een betalingsregeling in te dienen, kunt u iemand anders machtigen. De machtiging moet schriftelijk zijn en u moet een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) zowel  van uzelf als uw gemachtigde toevoegen.

 

Bent u het niet eens met een belastingaanslag?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Binnen welke termijn moet u dat doen? En bij wie? Hoe stelt u een goed bezwaarschrift op? Welke uitspraken kan de Inspecteur doen op uw bezwaarschrift? Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de uitspraak? In deze brochure krijgt u antwoord op deze vragen.

Inhoud

1     Inleiding ..................................................................................... 2

2     U kunt een bezwaarschrift indienen .................................. 2

2.1       Wie kan een bezwaarschrift indienen?............................................................. 2

2.2       Bij wie dient u een bezwaarschrift in?............................................................... 2

2.3       Binnen welke termijn?........................................................................................ 2

2.4       Als u te laat bent met uw bezwaarschrift............................................................ 2

2.5       Uitstel van betaling............................................................................................. 3

3     Hoe stelt u een goed bezwaarschrift op? ......................... 3

3.1       Onderdelen van een goed bezwaarschrift....................................................... 3

4     De uitspraak op uw bezwaarschrift .................................... 4

4.1       Waaraan moet een uitspraak op bezwaarschrift voldoen?............................. 4

4.2       Vier soorten uitspraken...................................................................................... 5

5     U bent het niet eens met de uitspraak ............................... 5

5.1       Bij wie dient u een beroepschrift in?................................................................. 5

5.2       Binnen welke termijn?........................................................................................ 5

5.3       Uitstel van betaling............................................................................................. 6

6     U kunt een verzoekschrift indienen ................................... 6

6.1       Bij wie dient u een verzoekschrift in?............................................................... 6

6.2       Uitstel van betaling............................................................................................. 6

7     Tot slot ....................................................................................... 6

 

1     Inleiding

 

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, bijvoorbeeld een definitieve aanslag inkomstenbelasting, hebt u een aantal rechtsmiddelen tot uw beschikking. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Wat er allemaal komt kijken bij het indienen van een bezwaarschrift kunt u lezen in hoofdstuk 2. Hoe u een goed bezwaarschrift opstelt staat in hoofdstuk 3. De Inspecteur is verplicht een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift. Zo’n beslissing heet: uitspraak op bezwaarschrift. Meer hierover leest u in hoofdstuk 4. Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor belastingzaken. In hoofdstuk 5 vindt u hier meer informatie over.

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk een bezwaarschrift in te dienen. U kunt dan wel een verzoekschrift indienen. Wat dit is en hoe het werkt leest u in hoofdstuk 6.

 

 

2     U kunt een bezwaarschrift indienen

 

Als u een bezwaarschrift indient tegen een belastingaanslag, betekent dit dat u aangeeft dat u het niet eens bent met die aanslag. Door bezwaar te maken verplicht u de Inspecteur nog een keer te kijken naar de aanslag. De Inspecteur is verplicht om een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift. U kunt tegen alle belastingaanslagen een bezwaarschrift indienen.

 

2.1   Wie kan een bezwaarschrift indienen?

U kunt zelf een bezwaarschrift indienen maar u kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar te maken. U dient dan een brief te schrijven waarin u een andere persoon machtigt om voor u een bezwaarschrift in te dienen. Onderteken deze brief en geef deze vervolgens aan uw gemachtigde. Uw gemachtigde moet op verzoek van de Inspecteur de machtiging laten zien. Geef altijd duidelijk aan wie het bezwaarschrift indient. Vermeld altijd uw naam, adres, telefoonnummer en persoonsnummer. Als u namens iemand anders een bezwaarschrift indient, vermeld dan niet alleen naam, adres en persoonsnummer van de persoon voor wie u een bezwaarschrift indient, maar ook uw eigen naam, adres en telefoonnummer.

 

2.2   Bij wie dient u een bezwaarschrift in?

U dient uw bezwaarschrift te richten aan de Servicio di Impuesto, ter attentie van de Inspecteur der belastingen. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij het loket Informatie aan de Paardenbaaistraat 11 of bij het loket Informatie bij het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas.

 

2.3   Binnen welke termijn?

Uw bezwaarschrift moet binnen twee maanden na de dagtekening van de belastingaanslag ingediend zijn bij de Inspecteur. Het is verstandig een kopie van het bezwaarschrift  te bewaren voor uw eigen administratie.

 

2.4   Als u te laat bent met uw bezwaarschrift

Het kan zijn dat u door bepaalde omstandigheden niet in staat bent geweest om uw bezwaarschrift op tijd in te dienen, bijvoorbeeld als u een ongeluk hebt gehad en in het ziekenhuis bent opgenomen. In dat geval kunt u uw bezwaarschrift ook na de bezwaartermijn indienen. Vermeld in uw bezwaarschrift waarom u niet op tijd kon reageren en voeg tevens de benodigde bewijsstukken bij. Als u een geldige reden hebt, zal de Inspecteur uw bezwaar verder behandelen alsof uw bezwaarschrift op tijd is ingediend.

Als u echter geen geldige reden hebt voor het te laat indienen van uw bezwaarschrift, kunt u geen bezwaarschrift meer indienen. U kunt dan wel een verzoekschrift indienen. Meer hierover leest u in hoofdstuk 6.

 

2.5   Uitstel van betaling

Als u in uw bezwaarschrift aangeeft met welk bedrag van de aanslag u het niet eens bent en waarom, wordt uw bezwaarschrift automatisch ook beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van de Ontvanger of u uitstel van betaling krijgt. U kunt alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. De rest van het bedrag moet u dus betalen vóór de uiterste betaaldatum.

 

Let op:

De Ontvanger brengt rente in rekening voor het  bedrag dat  u betaalt  nadat  de uiterste betaaldatum is verstreken. Óok als u uitstel van betaling hebt gekregen.

 

 

3     Hoe stelt u een goed bezwaarschrift op?

 

U kunt uitsluitend per brief een bezwaarschrift indienen. Als u uw bezwaar mondeling, telefonisch of per email kenbaar maakt, is dit volgens de wet geen geldig bezwaarschrift. Bij voorkeur schrijft u het bezwaarschrift in het Nederlands, Papiamento of Engels.

 

Het is belangrijk dat uw bezwaarschrift alle gegevens bevat die de Inspecteur nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen op uw bezwaar.

 

3.1   Onderdelen van een goed bezwaarschrift

Hieronder kunt u zien welke onderdelen een goed bezwaarschrift in ieder geval bevat.

 

1. Aan de Inspecteur der belastingen

Richt uw bezwaarschrift aan de Inspecteur der belastingen

2. Maak kenbaar dat uw brief een bezwaarschrift is

Maak een kopje ‘Betreft: bezwaarschrift’

3. Datum

Vermeld de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt.

4. Maak duidelijk dat u bezwaar maakt

Begin uw bezwaarschrift bijvoorbeeld met: ‘Hierbij maak ik bezwaar tegen….

5. Belastingaanslag waartegen u bezwaar maakt

Geef een duidelijke omschrijving van de belastingaanslag waartegen u bezwaar maakt. Vermeld altijd:

-  de soort belastingaanslag, bijvoorbeeld een definitieve aanslag, voorlopige aanslag of een navorderingsaanslag;

-  de soort belasting waartegen u bezwaar maakt, bijvoorbeeld inkomstenbelasting;

-  het belastingjaar;

-  de dagtekening van de belastingaanslag;

-  het aanslagnummer.

6. Motivering

U moet duidelijk maken waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag. U dient ook aan te geven wat het bedrag volgens u zou moeten zijn. Hierbij moet u uw berekening laten zien.

 

Als uw bezwaarschrift niet gemotiveerd is, zal de Inspecteur u eerst in de gelegenheid stellen om dit alsnog te doen. U ontvangt dan bericht van de Inspecteur vóór welke datum u een gemotiveerd bezwaarschrift moet indienen. Als u dit voor deze datum doet, wordt uw bezwaarschrift in behandeling genomen volgens de normale procedure. Als u echter geen motivatie indient of u doet dit te laat, dan

 

 

kan de Inspecteur uw bezwaarschrift ‘niet-ontvankelijk’ verklaren. Dit heeft tot gevolg dat de  Inspecteur niet meer aan een inhoudelijke beoordeling van uw argumenten hoeft toe te komen en kan volstaan met het vaststellen van de niet-ontvankelijkheid. Uw bezwaarschrift zal dan als een verzoekschrift behandeld worden. Tegen een beslissing op een verzoekschrift kunt u niet in beroep gaan (zie hoofdstuk 6).

 

Als u in tijdnood bent omdat de termijn voor het indienen van uw bezwaarschrift al bijna is verstreken, kunt u alvast een ‘pro-forma’ bezwaarschrift indienen. Dit is een niet-gemotiveerd bezwaarschrift waarin u verzoekt om uw bezwaren later te mogen motiveren. Na ontvangst van dit ‘pro-forma’ bezwaar, stuurt de Inspecteur u een ontvangstbevestiging waarin tevens de termijn staat waarbinnen u het bezwaarschrift dient te motiveren.

7. Mondelinge toelichting

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten, kunt u dit in uw bezwaarschrift aangeven.

8. Ondertekening

Onderteken  altijd  uw  bezwaarschrift.  Vermeld  ook  uw  naam,  adres,  telefoonnummer  en  uw persoonsnummer.

9. Bewijsstukken meesturen

Om de Inspecteur te overtuigen van uw gelijk, is het verstandig zo veel mogelijk bewijsstukken bij uw

bezwaar te voegen.

10. Kopie van belastingaanslag

Stuur altijd een kopie mee van de belastingaanslag waartegen u bezwaar maakt.

 

 

4     De uitspraak op uw bezwaarschrift

 

Na de ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging van de Inspecteur. De Inspecteur gaat vervolgens een beslissing nemen. Deze beslissing heet ‘uitspraak op bezwaarschrift’.

 

4.1   Waaraan moet een uitspraak op bezwaarschrift voldoen?

De Inspecteur moet binnen één jaar na ontvangst van uw bezwaarschrift uitspraak doen op uw bezwaar. In bijzondere gevallen kan deze termijn met toestemming van de minister van Financiën verlengd worden tot twee jaar. U ontvangt bericht wanneer een verlenging aan de orde is.

 

Bij het afhandelen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag zal de Inspecteur allereerst vaststellen of u uw bezwaarschrift tijdig hebt ingediend, met andere woorden of uw bezwaarschrift ontvankelijk is.

 

De Inspecteur moet de uitspraak op uw bezwaarschrift duidelijk motiveren. Alleen een verwijzing naar een wetsartikel is niet voldoende. U moet uit de motivering kunnen begrijpen waarom de Inspecteur deze uitspraak heeft gedaan.

 

Bij de uitspraak op bezwaarschrift dient de Inspecteur tenslotte aan te geven dat u in beroep kunt gaan als u het niet eens bent met de uitspraak. Daarbij moet vermeld worden door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan het beroep kan worden ingesteld.

 

4.2   Vier soorten uitspraken

De Inspecteur heeft vier mogelijkheden voor de uitspraak op een bezwaarschrift:

-       uw bezwaar wordt ontvankelijk verklaard en:

*  uw bezwaar wordt geheel toegewezen;

*  uw bezwaar wordt gedeeltelijk toegewezen;

*  uw bezwaar wordt afgewezen;

-       uw bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard.

 

1. Uw bezwaar wordt geheel toegewezen

Als de Inspecteur het geheel met u eens is, wordt de belastingaanslag herzien, precies volgens uw zienswijze.

2. Uw bezwaar wordt gedeeltelijk toegewezen

Als de Inspecteur het gedeeltijk met u eens is, wordt de belastingaanslag wel herzien, maar er zal niet

op alle punten aan uw bezwaar tegemoet worden gekomen.

3. Uw bezwaar wordt afgewezen

Als  de  Inspecteur  het  niet  eens  is  met  uw  argumenten,  wordt  uw  bezwaar  afgewezen.  De oorspronkelijke aanslag blijft dan gehandhaafd.

4. Uw bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard

-    Een bezwaarschrift dat zonder geldige reden te laat wordt ingediend wordt niet-ontvankelijk verklaard (zie hoofdstuk 3).

-   Een bezwaarschrift dat niet volledig is en waarvan de gebreken niet tijdig worden hersteld, wordt niet-ontvankelijk verklaard (zie hoofdstuk 3). De Inspecteur zal uw bezwaarschrift behandelen als een verzoekschrift (zie hoofdstuk 6).

 

 

5     U bent het niet eens met de uitspraak

 

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de Inspecteur op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor belastingzaken. U moet dan een beroepschrift indienen. De onderdelen die een goed beroepschrift bevat zijn vergelijkbaar met die van een bezwaarschrift (zie hoofdstuk 3). De volgende onderdelen dient een beroepschrift in ieder geval te bevatten:

 

 1. een duidelijke omschrijving van de uitspraak waartegen u in beroep gaat;
 2. een motivering waarom u het niet eens bent met de uitspraak;
 3. een ondertekening; vermeld ook uw naam, adres, telefoonnummer en uw persoonsnummer;
 4. een kopie van de uitspraak waartegen u in beroep gaat;
 5. een kopie van de aanslag waartegen u een bezwaar hebt ingediend.

 

5.1   Bij wie dient u een beroepschrift in?

Een beroepschrift dient u in drievoud in bij de Raad van Beroep voor belastingzaken, per adres

J.G. Emanstraat 51. Uw beroepschrift dient voorzien te zijn van een plakzegel van Afl. 8, -.

 

5.2   Binnen welke termijn?

Een beroepschrift moet u binnen twee maanden na dagtekening van de uitspraak op uw bezwaar indienen.

 

5.3   Uitstel van betaling

Gaat u in beroep tegen het bedrag van een aanslag dat de inspecteur heeft vastgesteld in de uitspraak op uw bezwaar? Dan dient u afzonderlijk een verzoek tot uitstel van betaling in te dienen bij de Ontvanger (zie hoofdstuk 2.5). U kunt alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. U dient tevens een kopie van uw beroepschrift bij het verzoek toe te voegen.

 

Tegen een uitspraak van de Raad van Beroep voor belastingzaken kunt u niet in bezwaar of beroep gaan. De belastingaanslag staat dan onherroepelijk vast.

 

 

6     U kunt een verzoekschrift indienen

 

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag en u bent te laat om nog een bezwaarschrift in te dienen, dan kunt u nog wel een verzoekschrift indienen. U verzoekt de Inspecteur dan om de belastingaanslag ambtshalve te verminderen. Dit betekent dat u de Inspecteur verzoekt om de belastingaanslag te verminderen, hoewel hij daartoe niet wettelijk verplicht is. U moet in het verzoekschrift duidelijk maken waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag. Geef ook aan wat  het  bedrag van de belastingaanslag volgens u zou moeten zijn en laat met een berekening zien hoe u aan dat bedrag komt.

 

De Inspecteur kan uw verzoek:

-       geheel  toewijzen:  dit  betekent  dat  de  belastingaanslag  conform  uw  zienswijze ambtshalve wordt herzien;

-       gedeeltelijk  toewijzen:  dit  betekent  dat  de  belastingaanslag  ambtshalve  wordt herzien, maar er wordt niet geheel aan uw verzoek tegemoetgekomen;

-       afwijzen: dit betekent dat de oorspronkelijke belastingaanslag gehandhaafd blijft.

 

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Inspecteur op uw verzoekschrift, dan kunt u hiertegen geen bezwaar maken. Ook kunt u niet in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor belastingzaken.

 

Als u het bezwaarschrift te laat hebt ingediend, zal de Inspecteur uw bezwaarschrift niet- ontvankelijk verklaren. De Inspecteur behandelt uw bezwaarschrift dan als een verzoekschrift en zal uw argumenten ambtshalve beoordelen.

 

6.1    Bij wie dient u een verzoekschrift in?

U dient uw verzoekschrift te richten aan de Servicio di Impuesto, ter attentie van de Inspecteur der belastingen. Het verzoekschrift kunt u indienen bij het loket Informatie aan de Paardenbaaistraat 11 of bij het loket Informatie bij het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas.

 

6.2   Uitstel van betaling

Als u in uw verzoekschrift aangeeft met welk bedrag van de aanslag u het niet eens bent en waarom, wordt uw verzoekschrift automatisch ook beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of u uitstel van betaling krijgt (zie hoofdstuk 2.5).

 

 

7     Tot slot

Deze brochure geeft algemene informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een belastingaanslag. Hebt u nog vragen, dan staat de Servicio di Impuesto altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Por download e version na Papiamento di e foyeto aki via e website www.siad.aw.

One of the most unique festivities of Aruba is the celebration of St. John’s Day on June 24th , the traditional day to bury the rooster (Dia di Dera Gay).

 

JUNE 24th St.John's Day

In the past this celebration was known as an agricultural rounding off of one harvest and starting with a new one. At the end of the harvest season the fields were cleaned and the remains of the harvest were burned to thank the “God of fire” for the bountiful harvest and using the opportunity to ask for more in the coming year. So bonfires were lit on the last day of the harvest year, while they celebrated the new harvest season with festivities. You could not part with the old without celebration and purification.

 

For more than two centuries St. John’s day has been celebrated in Aruba. Ever since agriculture became part of the Aruban daily life cultural expres-

sions were evident and St. John’s day is a part thereof. In the past after the harvesting of the yearly yield, be good or bad year, around the end of May or early July, the trunks and roots of the sorghum, maize or other crops are removed from the soil. These were collected to burn on the 23rd, the eve of St John’s day. On the 24th, St. John’s day (Dia di Dera Gay), games were played. Some were of purely athletic prowess like running and jumping.


All these games took place before four, in the afternoon; while the ”burial of the rooster (deramento di gay)” would take place before the sunset.

 

In a clearing with a sandy soil a hole would be dug. A young rooster (live) would be placed in the hole and covered by a calabash (gourd) so that the top of the calabash would be on the same level with the surrounding area.

A blindfolded gentleman would be turned around by a lady while dancing on the tune of the Dera Gay song, so that he would lose all sense of direction. With a stick in his hands, while doing a shuffling dance, he would try to feel his way to the buried rooster. He only has three chances to strike his target. After the third useless try he is relieved. Another dancer would take his place. The rooster would be the price. These activities still take place in different places all over the island, with games and competitions. Instead of a live rooster a calabash is used. The predomi- nant colors being used during these festivities are yellow, red and black.

 

Nowadays we celebrate the St. John’s Day and Dera Gay more as a cultural event, while some people still celebrate the traditional St. John’s Day. This is the reason that on this day you may still see some fires around the island and experience the smoke and its smell as a result.

 

Een eigen onderneming starten?

Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen? En met welke belastingen krijgt u te maken? In deze brochure krijgt u antwoord op deze vragen.

Inhoud

1      U wilt een eigen onderneming starten?..................................................................... 2

2      De voorbereidingen....................................................................................................... 2

2.1       Wanneer bent u ondernemer voor de Servicio di Impuesto?........................ 2

2.2       Welke rechtsvorm kiest u?................................................................................. 2

2.3       Waar gaat u uw onderneming vestigen?.......................................................... 3

2.4       En hoe zit het met de auto?................................................................................ 3

3      De start............................................................................................................................ 4

3.1       Bij welke instanties moet u uw onderneming aanmelden?............................. 4

3.2       Opzetten administratie....................................................................................... 4

3.3       Welke belastingen en premies gaat u betalen?............................................... 5

4      Totslot............................................................................................................. 6

 

1     U wilt een eigen onderneming starten?

Misschien denkt u er aan om een eigen bedrijf te beginnen. Vaak bent u zelf goed op de hoogte van zaken op uw vakgebied. Bij het oprichten van een onderneming komt echter veel meer kijken. U moet keuzes gaan maken. Welke rechtsvorm gaat u kiezen voor uw onderneming? Hoe zit het met de huisvesting? Gaat u personeel in dienst nemen? Deze keuzes kunnen fiscale gevolgen hebben.

Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sociale verzekeringen. In deze brochure wordt u wegwijs gemaakt in uw fiscale rechten en verplichtingen. De informatie is lang niet volledig. Indien u specifieke informatie nodig heeft voor uw situatie, kunt u altijd contact opnemen met de Servicio di Impuesto.

 

 

2     De voorbereidingen

 

 

Voordat u officieel van start kunt gaan met uw onderneming, dient u rekening te houden met een aantal zaken. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten aangegeven.

 

2.1   Wanneer bent u ondernemer voor de Servicio di Impuesto?

Niet iedere ondernemer is ook ondernemer voor de Servicio di Impuesto. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. De Servicio di Impuesto beoordeelt aan de hand van de feitelijke omstandigheden of u voor fiscale doeleinden als ondernemer wordt aangemerkt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar winstgevendheid, zelfstandigheid, kapitaal, bekendheid naar buiten, hoeveelheid arbeid, het aantal klanten en ondernemersrisico’s zoals debiteuren- en omzetrisico’s.

 

2.2   Welke rechtsvorm kiest u?

Voordat u van start gaat, beslist u in welke vorm u uw onderneming gaat uitoefenen. Dit kan namelijk in meerdere vormen bijvoorbeeld een eenmanszaak of een naamloze vennootschap (N.V.). De vorm die u kiest voor de uitoefening van uw onderneming, heet rechtsvorm. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen een door een rechtspersoon gedreven onderneming en een onderneming die door uzelf, eventueel met anderen, wordt uitgeoefend. Met name op het gebied van schuldaansprakelijkheid bestaat er een groot verschil.

 

In het geval u de onderneming zelf drijft, of samen met anderen, bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Bij een rechtspersoon zoals een N.V., bent u in principe niet persoonlijk aansprakelijk maar is de rechtspersoon zelf aansprakelijk. Hieronder worden de meest voorkomende rechtsvormen waarin een onderneming bedreven wordt uitgelegd.

 

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak drijft u de onderneming alleen en bent u dus de enige eigenaar van het bedrijf. U kunt ook een eenmanszaak hebben als u personeel in dienst heeft. U kunt echter niet bij uzelf in dienst zijn. Als u aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, bent u voor

de inkomstenbelasting ondernemer. Aangezien de eenmanszaak geen rechtspersoon is, bent

u zelf aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming.

 

Maatschap

U oefent in samenwerking met anderen, de maten, een vrij beroep uit bijvoorbeeld een tandartsenpraktijk. Aan een maatschap moet een samenwerkingsverband ten grondslag liggen. Elke maat uit de maatschap die aan de criteria voor ondernemerschap voldoet, is voor de inkomstenbelasting ondernemer. De maatschap is geen rechtspersoon dus elke maat is ten aanzien van schuldeisers voor een gelijk deel aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap tenzij er is afgesproken dat de maten aansprakelijk zijn naar evenredigheid van hun aandeel in de maatschap. Ten aanzien van schulden voor de loonbelasting zijn de maten hoofdelijk aansprakelijk dat wil zeggen elke maat voor de gehele schuld.

 

Vennootschap onder firma

Van een vennootschap onder firma (vof) is sprake als u samen met anderen (de firmanten of vennoten) een bedrijf begint. Elke vennoot die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet, geldt voor de inkomstenbelasting als ondernemer. De vof is geen rechtspersoon. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle schulden van de vof, ook voor de loonbelastingschulden.

 

Naamloze Vennootschap (N.V.)

Een N.V. kunt u uitsluitend met anderen oprichten. Voor de oprichting van een N.V. schakelt u een notaris in. In de notariële akte wordt onder meer vastgelegd hoeveel aandelen elk van de oprichters in de N.V. krijgt. U moet met uw medeoprichters in de N.V. kapitaal inbrengen. Een

N.V. is in principe zelf aansprakelijk voor haar schulden. De N.V. wordt beschouwd als

ondernemer. De bestuurders van de N.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting- en winstbelastingschulden.

 

2.3   Waar gaat u uw onderneming vestigen?

Als u besluit uw onderneming te drijven in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of vof zult u ruimte nodig hebben om uw werkzaamheden uit te voeren. U kunt er voor kiezen om een pand te huren of een deel van uw huurwoning te gebruiken voor de onderneming. In beide situaties kunt u bepaalde kosten aftrekken van de opbrengsten van de onderneming. Maar u kunt ook een pand in eigendom hebben. Indien u een pand in eigendom heeft moet u voor de belastingen altijd vaststellen of dat pand tot uw privé vermogen of tot het ondernemingsvermogen behoort. Behoort het pand tot uw privé vermogen dan zijn de onderhoudskosten niet of in beperkte mate aftrekbaar. Als het pand tot het ondernemingsvermogen behoort, dan mogen de onderhoudskosten in mindering worden gebracht op de winst. Als u besluit uw pand dat tot het ondernemingsvermogen behoort te verkopen, dan behoort de winst die u behaalt met de verkoop tot de winst uit onderneming. Indien echter het pand tot uw privé vermogen behoort, dan is de winst behaald met de verkoop onbelast.

 

2.4   En hoe zit het met de auto?

Indien u voor uw werkzaamheden binnen uw eenmanszaak, maatschap of vof een auto nodig heeft, kunt u kiezen of u in een auto van uw onderneming rijdt of in een privé auto. Als u in een auto van uw onderneming rijdt, behoort deze tot het vermogen van uw onderneming. De autokosten komen dan voor rekening van uw onderneming voor zover de auto zakelijk gebruikt wordt. Deze kosten kunt u van de winst aftrekken. Als u uw privé auto voor werkzaamheden van uw onderneming gebruikt, heeft u recht op een kilometer vergoeding. Het bedrag van deze kilometer vergoeding mag u van de winst aftrekken.

 

3     De start

U hebt besloten welke rechtsvorm het meest geschikt is voor uw onderneming. U hebt de financiering geregeld, een ondernemingsplan opgesteld. Uw bedrijf kan van start gaan. U zult uw onderneming bij een aantal instanties moeten aanmelden.

 

3.1   Bij welke instanties moet u uw onderneming aanmelden?

 

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid
 • Aanmelden bij de Servicio di Impuesto
 • Aanmelden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u personeel in dienst heeft

 

Het starten van een onderneming heeft tot gevolg dat u te maken krijgt met de heffing van diverse belastingen en premies AOV/AWW en AZV. Bij het aanmelden bij de Servicio di Impuesto krijgt uw onderneming een persoonsnummer toegekend. Dit is een uniek identificatienummer voor uw onderneming.

 

Omdat er allerlei rechtsvormen zijn voor een onderneming, zijn er verschillende aanvraagformulieren voor een persoonsnummer beschikbaar:

 • Indien u een eenmanszaak heeft, vult u het aanvraagformulier voor particulieren in.
  • Indien u een maatschap, vof of N.V. opricht, vult het aanvraagformulier voor bedrijven in.

 

Beide aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de Servicio di Impuesto, hoofdkantoor te Paardenbaaistraat 11, afdeling Front-office, loket informatie. U kunt deze formulieren ook downloaden via de website www.siad.aw. Als u het formulier inlevert, krijgt u meteen een persoonsnummer voor uw onderneming. Let op: uw onderneming krijgt een eigen persoonsnummer. Indien u als particulier nog niet geregistreerd staat bij de Servicio di Impuesto, dient u ook voor uzelf een aanvraagformulier in te vullen. U ontvangt als particulier dan ook een apart persoonsnummer.

 

De Servicio di Impuesto bepaalt vervolgens aan de hand van de gegevens in het formulier voor welke belastingen u in het centrale klantenbestand wordt opgenomen.

 

3.2   Opzetten administratie

In welke vorm u uw onderneming ook start, zorg in ieder geval vanaf het begin voor een goede administratie. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang voor:

 • uw bedrijfsvoering. U krijgt zicht op uw inkomsten en uitgaven en daarmee ook op uw winstgevendheid.
 • het invullen van uw belastingaangiften. De administratie vormt de basis van uw aangiften.
 • het bewijs tegenover de Servicio di Impuesto. De Servicio di Impuesto moet kunnen controleren hoeveel belasting u verschuldigd bent. Daarom is het belangrijk dat u bewijzen van kosten die u maakt goed bewaart.

 

3.3   Welke belastingen en premies gaat u betalen?

Als u zich eenmaal als ondernemer heeft aangemeld, zult u merken dat u het hele jaar door op verschillende manieren te maken krijgt met de Servicio di Impuesto. U moet aangiftebiljetten en jaaropgaven invullen en u ontvangt aanslagen. Ook kan er iemand van de Servicio di Impuesto bij u op bezoek komen om de boekhouding of andere zaken te controleren. Daarnaast bent u verplicht om op verzoek van de Servicio di Impuesto gegevens en inlichtingen te verstrekken.

De meest voorkomende belastingen waarmee u te maken zult krijgen worden hierna  uitgelegd. U zult zien dat de rechtsvorm die u kiest niet alleen van belang is in verband met de aansprakelijkheid maar ook van invloed is op uw belastingverplichtingen.

 

Inkomstenbelasting

Als de Servicio di Impuesto u beschouwt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, betaalt u belasting over uw inkomsten. Daarnaast int de Servicio di Impuesto de premies AOV/AWW en AZV die u als zelfstandige moet betalen. In het geval u een eenmanszaak heeft dient u het resultaat van uw onderneming aan te geven als winst uit onderneming. Indien u maat of vennoot bent, geeft u uw aandeel in het resultaat van de maatschap of vof aan als winst uit onderneming.

Een keer per jaar doet u aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor ontvangt u elk jaar de uitgebreide versie van het aangiftebiljet Inkomstenbelasting.

 

Loonbelasting/ premies AOV/AWW en AZV

Zodra uw onderneming personeel in dienst neemt, krijgt de onderneming te maken met loonbelasting en premieheffing AOV/AWW en AZV. U zelf, de maatschap, vof of N.V. wordt dan voor de Servicio di Impuesto gekenmerkt als inhoudingsplichtige. De inhoudingsplichtige

dient loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV in te houden van de werknemer en deze af te dragen aan de Servicio di Impuesto.

Nadat u zichzelf of namens een maatschap, vof of N.V. als inhoudingsplichtige bij de Servicio di Impuesto heeft aangemeld, ontvangt u automatisch aangifteformulieren voor de loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV. U doet steeds aangifte over een tijdvak, meestal een maand. Op de aangifteformulieren geeft u aan hoeveel loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV u of de maatschap, vof of N.V. aan de Servicio di Impuesto moet afdragen. Naast deze maandelijkse aangifte ontvangt u eenmaal per jaar een aantal documenten waarop u het loon, de ingehouden loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV aangeeft voor alle personen die bij u in dienst waren dat jaar of derden die werkzaamheden hebben verricht. Hieronder vallen de loonopgaaf, verzamelloonstaat, opgaaf derden en verzamelstaat opgaaf derden.

Na afloop van een kalenderjaar moet u als werkgever aan uw werknemer een jaaropgaaf verstrekken. Hierop vermeldt u onder meer het loon dat de werknemer gedurende dat kalenderjaar heeft ontvangen. Ook vermeldt u hoeveel loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV u hebt ingehouden op zijn loon.

 

Winstbelasting

Als u uw onderneming in de vorm van een N.V uitoefent, is deze N.V. belastingplichtig voor de winstbelasting. Hiervoor ontvangt u elk jaar van de Servicio di Impuesto een aangifteformulier Winstbelasting. Na indiening van het formulier inclusief de bijbehorende jaarstukken, ontvangt

de N.V. een aanslag op basis van de aangifte. Pas na ontvangst van de aanslag moet de N.V.

winstbelasting betalen.

Als u directeur of directeur/eigenaar bent dan gelden voor u wat de belastingen betreft dezelfde regels als voor andere werknemers: over het salaris houdt de N.V. als uw werkgever loonbelasting en premies in.

 

Belasting op Bedrijfsomzetten (BBO)

Naar verwachting zal u als ondernemer met ingang van 1 januari 2007 een belasting verschuldigd zijn over de bedrijfsomzet die gerealiseerd wordt door het leveren van goederen en diensten in Aruba. Dit geldt ongeacht de rechtsvorm van uw onderneming. Maandelijks dient u een aangiftebiljet BBO in te dienen en BBO af te dragen.

Verder kunt u te maken krijgen met motorrijtuigbelasting als u een auto rijdt en met grondbelasting, indien u een bedrijfspand bezit.

 

Het is belangrijk dat u op tijd aan uw fiscale verplichtingen voldoet. Doet u dit niet, dan kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld boetes en invorderingsmaatregelen waardoor de kosten aanzienlijk hoger kunnen worden.

 

4     Tot slot

Deze brochure is een eerste introductie voor startende ondernemers. Hierin zijn de fiscale rechten en verplichtingen voor u als startende ondernemer in hoofdlijnen weergegeven. Mocht u specifieke vragen hebben, dan staat de Servicio di Impuesto altijd voor u klaar om uw  vragen te beantwoorden.

Dit is een uitgave van:

Servicio di Impuesto Paardenbaaistraat 11 Oranjestad, Aruba Tel: 583-1800

Website: www.siad.aw E-mail: info@siad.aw

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.be
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

30.08 | 18:39

Dag Pieter,
Wanneer je op deze site gaat zie je de verschillende vacatures op Aruba
http://arubanieuws.nu/category/vacatures-op-aruba/
Veel succes gewenst!

...
30.08 | 18:13

Hallo,
Ik ben een docent autotechnieken uit België en wil extra info inwinnen omtrent de benodigde diploma's, certificaten,... om les te kunnen geven in Aruba.

...
24.05 | 21:01

Ik stel voor dat u mijn blog doorleest, hier staat namelijk alles in vermeld. Print onder FORMULIEREN ALGEMEEN de nodige formulieren uit en lees dit doet DIMAS

...
23.05 | 22:12

Halo,
ik ben een wiskunde docent uit Suriname.Werk al langer dan 10 jaar op de middelbare school.Mijn vrouw heeft ook dezelfde cv als ik.
hoe komen wij op ant?

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE