HOEVEEL- WANNEER - VRIJSTELLING - ONEENS -

Betalen, wanneer, vrijstelling, oneens

Overdrachtsbelasting

Een notaris doet namens u aangifte voor de overdrachtsbelasting.

Als u juridisch eigenaar wordt van onroerende zaken bijvoorbeeld een huis of stuk grond, laat u een notaris een akte opmaken. De notaris neemt in de akte de volgende zaken op:

 • of u overdrachtsbelasting moet betalen
 • of u recht heeft op 1 of meer vrijstellingen van overdrachtsbelasting
 • hoeveel overdrachtsbelasting u moet betalen

Deze akte geldt als uw aangifte voor de overdrachtsbelasting.

Voordat u juridisch eigenaar wordt van de onroerende zaak, stort u zowel de koopsom als de overdrachtsbelasting op de rekening van de notaris. Die geeft de akte af bij Servicio di Impuesto die de akte registreert. Hij betaalt dan ook de overdrachtsbelasting voor u. De akte moet binnen 15 dagen na opmaak ingediend zijn bij Servicio di Impuesto. Bij het niet of niet tijdig indienen van de akte kunt u een verzuimboete krijgen van maximaal
Afl. 2.500,-.

De betaling van de overdrachtsbelasting moet binnen 15 dagen na opmaak van de akte plaatsvinden. Bij het niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting, kunt u een verzuimboete krijgen van maximaal Afl. 10.000,-.

 

Hoeveel grondbelasting moet u betalen?

Hoeveel grondbelasting u moet betalen hangt af van de belastbare waarde van uw woning en/of stuk grond.

Hoe wordt de belastbare waarde van uw woning en/of stuk grond bepaald?
Er zijn 2 waarderingsmethoden:

 • uw eigen woning is uw hoofdverblijf
  De belastbare waarde is de waarde die uw woning en/of stuk grond oplevert wanneer u deze in onbewoonde staat zou verkopen. Dit heet de waarde in het economische verkeer.
 • u verhuurt uw eigen woning
  De belastbare waarde is de huurwaarde. Deze bestaat uit de jaarlijkse huuropbrengst van uw woning vermenigvuldigd met een factor:
  • woning gebouwd vóór 1 maart 1977: factor 12 1/2
  • woning gebouwd na 1 maart 1977   : factor 8 1/3 

Als de huurwaarde lager is dan de waarde in het economische verkeer in onbewoonde staat, dan wordt de waarde in het economische verkeer gehanteerd.  

Vijfjarig tijdvak
De waarde van een woning en/of stuk grond wordt vastgesteld voor een tijdvak van 5 jaar. Aan het begin van het tijdvak wordt de waarde vastgesteld. U ontvangt dus gedurende de 5 jaar van het tijdvak dezelfde aanslag, tenzij de waarde van uw woning en/of stuk grond is veranderd. Het huidige tijdvak loopt van 2012 tot en met 2016. Na elk tijdvak vindt een herwaardering plaats.

Tussentijdse wijziging waarde
Uw woning en/of stuk grond kan gedurende het tijvak van waarde veranderen. Bijvoorbeeld door een bijbouw of vernieuwing maar ook als u uw woning en/of stuk grond verkoopt. In dat geval moet u uw gegevens doorgeven aan de klantenservice van Servicio di Impuesto te Camacuri 2.

Vrijgesteld bedrag
Elke belastingplichtige heeft recht op een belastingvrij bedrag van
Afl. 60.000,- . Dit bedrag mag u aftrekken van de totale waarde van alle onroerende goederen van dezelfde belastingplichtige. Het geldt dus niet per onroerend goed. Bent u gehuwd en staat de akte van uw woning en/of stuk grond op beide namen, dan hebt u allebei recht op het belastingvrije bedrag van Afl. 60.000,-.  

Tarief grondbelasting
Het bedrag dat u moet betalen is een vast percentage, namelijk 0,4%, van de totale belastbare waarde van uw woning en/of stuk grond minus het vrijgestelde bedrag.

 

Wanneer kunt u ontheffing krijgen?

In bepaalde gevallen kunt u een verzoek indienen voor ontheffing van grondbelasting. Bijvoorbeeld in verband met het leegstaan van uw woning.

Voorwaarden voor ontheffing
Voor ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

 • uw woning moet ten minste 6 achtereenvolgende maanden ongebruikt en onverhuurd zijn geweest
 • u moet al een aanslag ontvangen hebben voor het hele tijdvak waarvoor u ontheffing vraagt
 • u moet het verzoekschrift binnen drie maanden na afloop van het belastingjaar waarin het recht op ontheffing ontstond indienen, samen met een kopie van het aanslagbiljet

Waar kunt u een verzoek indienen?
U richt uw verzoekschrift aan Servicio di Impuesto, ter attentie van de Inspecteur der belastingen. U levert uw verzoek in bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas.

 

Vrijstellingen

Voor bepaalde onroerende goederen hoeft geen grondbelasting te worden betaald. Hieronder vallen:

 • overheidsgebouwen en gronden van Aruba en Nederland die gebruikt worden voor openbare diensten
 • begraafplaatsen en kerken
 • scholen
 • ziekenhuizen
 • gebouwen die behoren tot het algemeen nut beogende instellingen bijvoorbeeld de bibliotheek

Voor de laatste drie hierboven genoemde onroerende goederen gelden aanvullende voorwaarden. Neem hiervoor contact op met Servicio di Impuesto.

 

Wanneer moet u een aanslag grondbelasting betalen?

U kunt uw aanslag grondbelasting in 4 gelijke termijnen betalen. Elke termijn vervalt op de laatste dag van elk kwartaal, dus op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

Als u een aanslag grondbelasting ontvangt en er is al een betalingstermijn verstreken, dan moet u deze verstreken termijn betalen binnen 1 maand na dagtekening van deze aanslag.

Mocht een betalingstermijn verstrijken binnen 1 maand na dagtekening van de aanslag grondbelasting, dan mag u deze termijn betalen binnen 1 maand na dagtekening van de aanslag.

Voorbeeld
U ontvangt op 20 juni 2007 een aanslag grondbelasting voor het belastingjaar 2007. U moet dan de eerste en tweede termijn betalen uiterlijk op 20 juli 2007. De tweede termijn hoeft u in dit geval niet te betalen voor 30 juni 2007 maar mag u ook uiterlijk op 20 juli 2007 betalen.

 

U kunt alleen een bezwaarschrift indienen voor een aanslag die betrekking heeft op het eerste belastingjaar van het vijfjarig tijdvak. Het huidige tijdvak loopt van 2012 tot en met 2016. U kunt dus bijvoorbeeld geen bezwaar indienen tegen een aanslag grondbelasting die betrekking heeft op belastingjaar 2011, maar wel tegen een aanslag grondbelasting die betrekking heeft op belastingjaar 2012.

Maar het kan voorkomen dat de waarde van uw woning en/of stuk grond verandert gedurende een tijdvak. Bijvoorbeeld door eigendomsovergang of door veranderingen aan uw woning zoals bijbouw. U kunt dan gedurende het tijdvak een andere aanslag krijgen. Tegen deze nieuwe aanslag kunt alleen in het jaar waarin deze nieuwe aanslag is vastgesteld, bezwaar maken.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.be
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

30.08 | 18:39

Dag Pieter,
Wanneer je op deze site gaat zie je de verschillende vacatures op Aruba
http://arubanieuws.nu/category/vacatures-op-aruba/
Veel succes gewenst!

...
30.08 | 18:13

Hallo,
Ik ben een docent autotechnieken uit België en wil extra info inwinnen omtrent de benodigde diploma's, certificaten,... om les te kunnen geven in Aruba.

...
24.05 | 21:01

Ik stel voor dat u mijn blog doorleest, hier staat namelijk alles in vermeld. Print onder FORMULIEREN ALGEMEEN de nodige formulieren uit en lees dit doet DIMAS

...
23.05 | 22:12

Halo,
ik ben een wiskunde docent uit Suriname.Werk al langer dan 10 jaar op de middelbare school.Mijn vrouw heeft ook dezelfde cv als ik.
hoe komen wij op ant?

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE